מאמרים

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים למאמרים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המאמרים מציגים ידע והצעות להוראת הנושא המתמטי שבו הם עוסקים. חלקם מאמרים המתורגמים מכתבי עת באנגלית, וחלקם מאמרים מתוך כתבי העת "מספר חזק" ו- מספר חזק 2000. המאמרים מוצגים בעברית וחלקם גם בערבית - לבחירתכם.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ¡ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ§ֳ£ ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ - ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ§ֳ£ ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 8   
ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¹ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¦ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¯   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ₪ - ֳ₪ֳ ֳ®ֳ°ֳ­ ֳ£ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¨ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ₪?   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¶ֳ£ֳ·ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ²ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ©ֳ£ֳ© ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ÷ֳ÷ֳ¸ ֳ¡ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ±ֳ÷ ֳ¢ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­?   
ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¬ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ¥ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ÷ ֳ®ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ± ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ´ֳ¬ֳ ֳ₪   
ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ£ֳ¡ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ·ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ - ֳ±ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ­ ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ£ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪: ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ°ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ«ֳ÷ֳ©ֳ¡ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ²"ֳ© ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ ֳ°ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ÷ֳ÷ֳ¸ ֳ¡ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ±ֳ÷ ֳ¢ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­?   
ֳ₪ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ - ֳ¡ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ×   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ₪"ֳ± ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ°ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ© ֳ²ֳ¬ ֳ©ֳ£ֳ© ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ¹ֳ¨ֳ§ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ®ֳ₪ֳ¬ֳ«ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ₪: ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ­ ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ­ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ°ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¹ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¦ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¯   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ·ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¸ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ ֳ÷ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷- ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¥ֳ¬ֳ¨ֳ¸   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¶ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¬ֳ© ֳ¶ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ£ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪: ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ°ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ«ֳ÷ֳ©ֳ¡ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ²"ֳ© ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ₪ ֳ¬ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ¡ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ§ֳ£ ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ - ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ§ֳ£ ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 8   
ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¢ֳ¦ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ©ֳ©ֳ¸   
ֳ©ֳ ֳ°ֳ¢ ֳ₪ֳ¥ֳ© ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ°ֳ©ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­, ֳ₪ֳ¦ֳ¦ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ­ - ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ³   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ - ֳ₪ֳ¦ֳ¦ֳ₪   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ - ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה