פעילויות רחבות

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים לפעילויות רחבות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
כל פעילות כוללת מספר משימות בנושא מסוים ברמות שונות, או פעילות חקר. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט "המלצת השבוע": מרכזונים, גיאומטריה ועוד, נעזרים באביזרים ופעילות בעקבות מאמר. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ - 2   
ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ²ֳ÷ ֳ®ֳ´ֳ¥ֳ÷   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ 2 (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ -1   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ´ֳ¸ֳ·ֳ¨ֳ¬ֳ©ֳ­ (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ´ֳ¸ֳ·ֳ¨ֳ¬ֳ©ֳ­ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ´ֳ¸ֳ·ֳ¨ֳ¬ֳ©ֳ­ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ¹ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ ֳ÷ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¸ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ°ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ®ֳ´ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ·ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ₪ֳ®ֳ²ֳ¢ֳ¬ ֳ¥ֳ₪ֳ´ֳ ֳ© ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬?   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­: "ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­"   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ§ֳ ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ§ֳ÷ֳ«ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.7 (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.6 (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.5 (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.4 (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.3 (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.2 (ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.1 (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­-2 (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­-2 (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­-2 (ֳ -ֳ¡)   
ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ³ ֳ¹ֳ¬ ֳ£ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¨ֳ§: ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪ (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ¹ֳ¨ֳ§: ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× (ֳ -ֳ¡)   
ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¡ ֳ₪ֳ£ֳ©ֳ¸ֳ₪ (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¡ ֳ₪ֳ£ֳ©ֳ¸ֳ₪ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ´ֳ©ֳ­ (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ÷-2 (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ÷-2 (ֳ -ֳ¡)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ°ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷-2 (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ°ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ®ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ·ֳ¬ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ©ֳ²ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ ֳ¸ֳµ ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬   
ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ³   
ֳ°ֳ´ֳ§ ֳ÷ֳ©ֳ¡ֳ₪   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ₪ֳ®ֳ²ֳ¢ֳ¬ ֳ¥ֳ₪ֳ´ֳ ֳ© ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ¥ ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ±ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ₪ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­: "ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­"   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ£ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ (ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ - 2   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ¥ֳ³   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ 2 (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ 2 (ֳ -ֳ¡)   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ (ֳ¢-ֳ₪)   
ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¡ ֳ₪ֳ£ֳ©ֳ¸ֳ₪ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ¹ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ´ֳ©ֳ­ (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ©ֳ¬ֳ¥ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸? (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ ֳ©ֳ¬ֳ¥ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸?   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ°ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ®ֳ´ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ·ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬?   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ¶ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶"ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ§ֳ÷ֳ«ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ£ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ (ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.6 (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.5 (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.3 (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.2 (ֳ¥)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ´ֳ§ 1.1 (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­-2 (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ - 2   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­ (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­ (ֳ -ֳ¢)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ÷-2 (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ¥ ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ±ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ₪ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­: "ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­"   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ®ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ - ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¯   
ֳ´ֳ ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ­ - ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¯   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ§ֳ÷ֳ«ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ 2 (ֳ -ֳ¡)   
ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ -1   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ÷ (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ (ֳ¢-ֳ₪)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³   
ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ£ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ°ֳ©: ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷, ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³   
ֳ£ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ (ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה